Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki: