Gospodarka odpadami

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od dnia 17.09.2013 roku funkcjonuje PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  KOMUNALNYCH zlokalizowany w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.

CZYNNY: WTOREK 11:00 – 19:00; CZWARTEK 11:00 – 19:00; SOBOTA (1 i 3 sobota miesiąca) 09:00 – 13:00

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

 1. Chemikalia - farby i rozpuszczalniki
 2. Zużyte baterie i akumulatory
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 4. Odpady wielkogabarytowe w tym meble
 5. Odpady budowlano-rozbiórkowe (1,1 m3 rocznie)
 6. Zużyte opony
 7. Odpady zielone - trawa, liście (do 2 m3 miesięcznie)
 8. Opakowania ze szkła
 9. Opakowania z tworzyw sztucznych i metale
 10. Papier i tektura
 11. Odzież i tekstylia
 12. Przeterminowane leki
Istotne pliki do pobrania
 

Rejestr działalności regulowanej podmiotów w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszańców nieruchomości na terenie miasta i gminy Łask

Wykaz Firm  prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask

 

 

INFORMACJA O NOWYM SPOSOBIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w Sprawie Szczegółowego Sposobu Selektywnego Zbierania Wybranych Frakcji Odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 19), informujemy, iż: nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów u ,, źródła’’ w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem ,, Papier’’; frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt. 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem ,,Szkło’’; frakcje odpadów o których mowa w § 3 pkt. 3 i 4, w skład której wchodzą odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonym napisem  ,, Metale i tworzywa sztuczne’’; frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt. 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem ,, Bio’’. Na wprowadzenie pojemników na odpady w określonych kolorach gminy mają 5 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2017 r. Gminy, które mają zawarte umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przed wejściem w życie Rozporządzenia, korzystają z okresu przejściowego do czasu jej zakończenia. Informujemy, iż gmina Łask ma zawartą umowę z firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowych warunkach do 30 czerwca 2019 r. Z chwilą wyłonienia wykonawcy na to zadanie z dniem 1 lipca nowy system odbioru odpadów  będzie wdrożony w życie. W porozumieniu z obecnym odbiorcą odpadów nasza gmina nie wyklucza stopniowego wdrożenia w życie w zabudowie jednorodzinnej nowego systemu już w I i II kwartale 2019 r.

 

Krzysztof Nowakowski

 

 

Informacja

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1479)  uruchomiony został  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi numer telefonu 721-11-12-12, na który można zgłaszać interwencje dotyczące przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami.

 

Harmonogram odbioru odpadów z miasta i gminy Łask w roku 2020

- harmonogram

 

Informacjaw sprawie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z § 1 Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały następujące terminy i częstotliwości wnoszenia opłaty każdego roku:

a) za miesiące styczeń, luty i marzec do 31 marca danego roku;

b) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku;

c) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września danego roku;

d) za miesiące październik, listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Wszelkie informacje w sprawach dotyczących opłat oraz wywozu odpadów komunalnych, można uzyskać pod nr telefonu: 43 676 83 06 lub 43 676 83 07.

Wszystkie wpłaty na konto gminy Łask dokonywane w formie gotówkowej w Banku PEKAO S.A. są zwolnione z opłat.

Ulotki informacyjne:

- Nowe pojemniki i zasady segregacji odpadów

- Nowe zasady segregacji odpadów dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łask

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Łask

Uchwały Rady Miejskiej w Łasku dotyczące Gospodarki Odpadami

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Łask

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających  w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Słownik pojęć